Zarządzenie Nr IK. 0151-517/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie powołania biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego

ZARZĄDZENIE Nr IK. 0151-517/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia  2009r.

w sprawie powołania biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego.

W związku  art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej:
 

„MODERNIZACJA I REWITALIZACJA PL. 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE”

§ 2

Na członków sądu konkursowego powołuję:

·        Panią mgr Annę Wcisło – Mayer, Kierownika Wydziału ds. Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu

·        Panią Agatę Lubowicką, Przewodniczącą Zarządu Rady Osiedla nr 1 w Mosinie

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.