ZARZĄDZENIE NR 229/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 229/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021 
                     
                     
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:   

§ 1. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik 1