ZARZĄDZENIE NR 230/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 230/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.         Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2