Zarządzenie Nr IK 0151-450/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powołania dodatkowego członka do komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 450 /09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 sierpnia 2009r.

w sprawie powołania dodatkowego członka do komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ i INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  W  SWIETLICY W SWIATNIKACH

§ 2

Na członka komisji powołuję:

1.   Beatę Tomczak

     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.