Zarządzenie Nr 11/ 2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 11/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 roku  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
1. Podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się  w następujących obszarach:  
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.
2. Środki finansowe w wysokości 382 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań publicznych w 2022 r., znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.  
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                    


z up.
/-/Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2022 r.  

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji/ zł/ Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/
1 Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo w Gminie Mosina 3 000,00 zł 80
2 Stowarzyszenie "Ambitio" Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina - rozwój i upowszechnienie szachów wśród młodzieży

3 000,00 zł 60
3 Stowarzyszenie 4activelife Zielony Przylądek na sportowo

2 000,00 zł 53
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2022 12 000,00 zł 80
5 Klub Sportowy IDMAR Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Mosina na  2022  rok. 14 000,00 zł 89
6 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta 4 Pory Roku w kajaku 0,00 zł 40
7 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek BYDGOSZCZ, MIASTO PATRIOTYZMU - WCZORAJ I DZIŚ HISTORIA ZIEMI KUJAWSKO - POMORSKIEJ

0,00 zł 49
8 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Sekcja Tańca i Aerobiku - całoroczne szkolenie 7 000,00 zł 89
9 Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA" Całoroczne szkolenie z zakresu zespołowych gier sportowych, dyscyplina wiodąca - piłka siatkowa.

4 980,00 zł 87
10 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "JEDNOŚĆ" Czapury - Wiórek Gimnastyka rehabilitacyjna 2 000,00 zł 77
11 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia sportowego  w Taekwondo Olimpijskiego oraz udział w turniejach organizowanych przez PZTO i WZTO dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Mosina

8 000,00 zł 80
12 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Wakacje z Taekwondo 0,00 zł   0,0   (Oferta odrzucona ze względu na inną kategorię zadania - oferta dot. zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży)
13 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina.

0,00 zł 39
14 Fundacja Piotra Reissa Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych

0,00 zł 39
15 Klub Sportowy Akademia Judo „Przez Judo do Olimpijczyka" - Szkolenie judo dla dzieci i młodzieży z Gminy Mosina" 5 000,00 zł 81
16 Klub Sportowy IDMAR 7 Biegowe Mosińskie Grand Prix 11 000,00 zł 90
17 Klub Sportowy IDMAR 6 Król Parku 8 000,00 zł 87
18 Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu rozwój umiejętności sportowych szczególnie z piłki siatkowej

2 000,00 zł 65
19 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Gminny Turniej Przedszkoli

2 000,00 zł 89
20 Fundacja Przyrodobranie Nordic Walking z Przyrodobraniem

2 500,00 zł 79
21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dynamic Akademia Karate Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Mosina w celu zdrowego stylu życia. 6 000,00 zł 80
22 Automobilklub Wielkopolski Rajd Św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno 4 000,00 zł 79
23 INVICTUS BJJ MOSINA PUCHAR GMINY MOSINA W BRAZYLIJSKIM JJ - INVICTUS BJJ CUP VI  2022

2 000,00 zł 68
24
INVICTUS BJJ MOSINA
Rozwój ruchowy po przez sporty siłowe i sporty walki  ze szczególnym uwzględnieniem  jiu jitsu. 10 000,00 zł 88
25
Fundacja Ewy Johansen "Talent"
"Mosina Breaking Project" - cykl darmowych zajęć tańca sportowego dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Mosina 2 000,00 zł 64
26 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia z zakresu szachów, udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZSzach, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu szachów. 8 000,00 zł 86
27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN- dzieci młodzieży  z zakresu piłki nożnej. 50 000,00 zł 89
28 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 5 000,00 zł 90
29 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 89 000,00 zł 95
30 Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie I Mityng sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina. 4 120,00 zł 90
31 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego, organizacja sportowych obozów przygotowawczych oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych   przez WZPN i PZPN, organizacja i udział w turniejach  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 11 osobowej.

96 500,00 zł 92
32 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Razem dla Wiórka i Czapur

1 600,00 zł 74
33 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego

1 300,00 zł 75
34 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne "WIESTIN" Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym - MTB  Wiórek 2022 12 000,00 zł 81
35 Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale X edycja

2 000,00 zł 80
36 PZW
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, 134 Koło Wiórek
Zawody wędkarskie 134 Koło „Wiórek" 2 000,00 zł 62
37
Fundacja Pro Bike & Dance
2 sesje zdjęciowe na terenie Miasta i Gminy Mosina na  Ziemiańskim Szlaku Rowerowym do kalendarza z rowerami zabytkowymi na rok 2023, wydrukowanie 300 kalendarzy wraz z 300  mapami Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego, rajd rowerowy po Ziemiańskim Szlaku Rowerowym oraz prelekcja o Ziemiańskim Szlaku Rowerowym 0,00 zł 49
  RAZEM: 382 000,00 zł
 
§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy Epuap , w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. 
2. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 
§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną :

Lp. Podmiot Nazwa zadania Uzasadnienie
1. UKS Kotwica Rogalinek Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej Brak złożonego w terminie potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
2. POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W POZNANIU Zawody Wędkarskie „Dzień Dziecka", „Żegnajcie Wakacje" Brak w przesłanym mailu prawidłowego załącznika- potwierdzenia złożenia oferty zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.