Zarządzenie Nr GZ 0151/432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 17/I/2007

Zarządzenie Nr GZ 0151/432/09

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r.

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia

24 stycznia 2007 r. w sprawie powołania  Gminnej Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

 

 

 

       Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.  zm. ) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. W zarządzeniu Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r.
     w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w § 1 wprowadza się następujące zmiany: ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuje się Panią Marię Żakowską i Panią Alicję Jasińską  a powołuje się Panią  Irenę Kowalską.
  2. § 1 zarządzenia po uwzględnieniu zmiany o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     w następującym składzie:

1. Aleksandra Sawala                - Przewodnicząca Komisji

2. Barbara Lulka                                   - Sekretarz Komisji

3. Elżbieta Konieczna                           - Członek Komisji

4. Jacek Michalak                                 - Członek Komisji

5. Lidia Skupin Wójtowska                    - Członek Komisji

6. Danuta Nowak                                  - Członek Komisji

7. Jolanta Szymczak                             - Członek Komisji

8. Irena Kowalska                                 - Członek Komisji.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się I zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie .

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

             Zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 z zmianami ) powoływanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy do kompetencji wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ).

              Obecnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie funkcjonuje w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 17/I/2007Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

               Z uwagi na złożoną przez Panią Marię Żakowską rezygnację z członkowstwa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rekomendowaną przez Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie”  powołano do składu osobowego przedstawiciela ww. Stowarzyszenia Panią Irenę Kowalską.

              Rezygnację  z członkowstwa i pełnionej funkcji przewodniczącej Gminnej Komisji złożyła również  Pani Alina Jasińska.

              W związku z powyższym należało dokonać zmiany składu osobowego komisji oraz powołać przewodniczącego.