Zarządzenie Nr IK. 0151-446/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-446/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY BAJERA W MIEJSCOWOŚCI DYMACZEWO STARE – ETAP I”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

3. Leszka Najdera,

4. Wojciecha Górnego,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszkę Kasprzyk,

7. Magdalenę Rembalską,

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.