ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834)  oraz art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  obowiązują następujące kryteria:
1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą̨ się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się̨ również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 6 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki - 2 punkty;
3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca - 2 punkty;
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina - 3 punkty;
5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 punkt.
§ 5. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2022/2023 do kl. I szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 2 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata - 1 punkt;
3) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
w obwodzie tej szkoły - 1 punkt;
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina -2 punkty;
5) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej - 1 punkt.
§ 6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów zawartych w § 4 i § 5  są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.
§ 7. 1. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 1 odbywają się w formie rekrutacji elektronicznej potwierdzonej dostarczeniem wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej.
2. Czynności rekrutacyjne o których mowa w § 2 odbywają się bez wersji elektronicznej. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego należy złożyć w szkole obwodowej, a w przypadku udziału w rekrutacji do szkoły poza obwodem zamieszkania, do szkoły pierwszego wyboru. Druki wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronach internetowych szkół, stronie www.mosina.pl  oraz w sekretariacie szkoły.
§ 8. W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, określa dyrektor ww. szkoły podstawowej.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia