Zarządzenie Nr IK 0151- 484/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 484/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA CHODNIKA i OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W CIĄGU ULICY TOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSINA – ETAP I
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,
2.    Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską
6. Małgorzatę Piotrowską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.