ZARZĄDZENIE NR 213/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

ZARZĄDZENIE NR 213/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów    

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku                           
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.) zarządzam następujące zasady przeprowadzenia inwentaryzacji za rok kalendarzowy 2021 r.: 

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów obejmujące:

1.       Dokonanie spisu z natury, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., druków ścisłego   zarachowania. 

2.    W drodze potwierdzenia sald według stanu na dzień: 

1) 30 listopada 2021 r. - należności (z wyjątkiem z tytułów publicznoprawnych, należności          spornych i wątpliwych oraz należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych),

2) 31 grudnia 2021 r. - środków pieniężnych znajdujących się na rachunków bankowych  oraz pożyczek. 

3. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

1) gruntów,
2) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
3) należności spornych i wątpliwych,
4) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
5) należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych,
6) należności i zobowiązań wynikających z rozrachunków z pracownikami,
7) wartości niematerialnych i prawnych,
8) środków trwałych w budowie (inwestycji rozpoczętych).

  § 2

1.       Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze potwierdzenia salda przeprowadza pracownik    Referatu Księgowości: Renata Pawlikowska,
2.       Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze weryfikacji dokonuje pracownik Referatu  Księgowości z odpowiednim stanowiskiem merytorycznym.

  § 3

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie powołuję Komisję Inwentaryzacyjną   w składzie: Przewodniczący Komisji:

Joanna Paluszkiewicz
Członek Komisji: Iwona Dubert
Członek Komisji: Jan Szwarc - Górny
Członek Komisji: Żaneta Biała
Przy współudziale Z-cy Skarbnika: Agnieszki Chełminiak    

  § 4

Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)      Przeprowadzenia inwentaryzacji,
2)      Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
3)      Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.  

§ 5

Zobowiązuję Skarbnika Gminy Mosina do przeprowadzenia szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

  § 6

1.       Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 30 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.
2.       Ostateczne zakończenie weryfikacji sald powinno nastąpić do 25 marca 2022 r.
3.       Przeprowadzenie inwentaryzacji należy udokumentować odpowiednimi protokołami.
4.       Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Mosina) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
5.       Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
6.       Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
7.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.