Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Zarządzenie Nr 22/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek - specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz  zawierania umów w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr LX/504/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1.

 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek - specjalistę pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej do postępowania w sprawie realizacji programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, a także do przeprowadzenia przetargu, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz  zawierania umów w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.