Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 2.02.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Mosinie do przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Zarządzenie Nr 24/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2.02.2022
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Mosinie - Pani Lidii Skupin-Wójtowskiej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w związku z przystępowaniem Gminy Mosina do realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych ze środków z Funduszu Solidarnościowego
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Panią Lidię Skupin-Wójtowską do:
 
1)     przygotowania diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na terenie gminy Mosina,
2)     prowadzenie monitoringu i aktualizacji diagnozy każdorazowo przed przystąpieniem do programów dot. wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.