Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 5.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr 2/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5.01.2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dot. ustalenia dodatku osłonowego, wynikającego z  ustawy o dodatku osłonowym z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1)     Monikę Lulka-Wierzbińską,
2)     Joannę Ogrodowską,
3)     Karolinę Wojciechowską
4)     Julitę Ferbińską,
5)     Magdalenę Woźną.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.