Zarzadzenie Nr 0151- 520/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lutego 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 520/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania:
„Profilowanie II dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009"


§ 2


Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka

2.    Wojciecha Górnego

3.    Magdalenę Rembalską

4.    Agnieszkę Kasprzyk

5.    Leszka Najderka

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Leszka Najderka jako sekretarza komisji.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.