Zarządzenie nr 0151/483/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków

Zarządzenie nr 0151/483/09
 Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 30 września 2009r.
 
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Czapury ustaleń, sporządzonej przez Gminę Mosina
w trakcie wyłożenia w/w projektu planu do publicznego wglądu, koncepcji drenażu odwadniającego i rowów odwadniających na terenie objętym w/w projektem planu.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Sławomira Ratajczaka
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Michalinę Szeligę;
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ratajczaka jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.