Zarządzenie nr 0151/511/09 z dnia 30 listpada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr GG 0151/511/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia cząstkowego do umowy ramowej z dnia 11 marca 2008r. nr GG.EK.341-2/08, zwana dalej komisją.


§2.


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Aleksandrę Czuryło
3. Elżbietę Kaczmarek
4. Michalina Szeliga
5. Piotr Sternal

§ 3.

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4.

Spośród członków komisji powołuje Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.