ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie art. 53 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina" w składzie:
1) Małgorzata Filipek - Orwat - Przewodniczący
2) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca przewodniczącego
3) Magdalena Rembalska - Sekretarz
4) Sylwia Bartnikowska - Członek Komisji
5) Joanna Lesicka - Członek Komisji
§ 2. Tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji został podany w zarządzeniu nr 45/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2020 r w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.