Zarządzenie nr 0151/434/09 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości połozonej w Mosinie

Zarządzenie Nr 0151/434/09
z dnia 17 lipca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mosinie.
      Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 2 załącznika do uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 56, poz. 1766)
 
§ 1.
      Burmistrz Gminy Mosina oświadcza, że Gmina Mosina korzysta z przysługującego jej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mosinie, stanowiącej działkę oznaczoną w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów jako nr 3196 obr. Mosina, o powierzchni 0,4231 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 41.274.
 
§ 2.
    Na podstawie art. 498 Kc Burmistrz Gminy Mosina oświadcza o potrąceniu wierzytelności Gminy Mosina z tytułu roszczenia o zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w wysokości 112.536,30 zł ( słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 30/100), na która składa się nominalna kwota udzielonej bonifikaty w wysokości 100.590,40 zł  ( słownie sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100) oraz kwota wynikająca z jej waloryzacji  w wysokości 11.945,90 zł ( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) ustalonej na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  z roszczeniem Habitat For Humanity Poznań o zapłatę ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Mosinie, stanowiącej działkę oznaczoną w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów jako nr 3196 obr. Mosina, o powierzchni 0,4231 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 41.274.
 
§ 3.
Rozliczenie finansowe pomiędzy Gminą Mosina a Fundacją Habitat for Humanity Poznań nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia w Kancelarii Notarialnej.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.