Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie odpłatnej służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie odpłatnej służebności gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały Nr XLIX/419/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej oraz zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako działki o nr ewid.: 69/1, 70/2 i 73/3 obr. Borkowice odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony służebności gruntowej w formie prawa przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość stanowiącą działki o nr ewid.: 70/1 i 73/1 obr. Borkowice, o łącznej pow. 0,3167 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1M/00025494/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ramach zwartej jednostki osadniczej, oznaczony na rysunku studium symbolem E4_M.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z pasa gruntu nieruchmości, o której mowa w § 1, o szerokości 4,5 m i powierzchni około 0,0225 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym do Zarządzenia).
§ 3. Korzystanie z opisanej w § 1 służebności gruntowej w zakresie pasa gruntu opisanego w § 2 będzie polegać na na prawie przejazdu, przechodu i przeprowadzenia wszystkich przyłączy przez wskazany pas gruntu o szerokości 4,5 m oraz obowiązku utrzymania pasa gruntu służącego do wykonywania służebności zgodnie z przepisami ogólnymi. Właściciel nieruchomości władnącej będzie miał prawo utwardzenia drogi tłuczniem betonowym, zakazane będzie ogrodzenie i zamknięcie pasa gruntu drogi służebnej. Każdoczesny właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do nie sadzenia drzew oraz nie wykonywania wszelkiej zabudowy stałej bądź tymczasowej w pasie gruntu drogi służebnej oraz do nie wykonywania innych działań mogących utrudnić korzystanie ze służebności.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Załącznik do zarządzenia