Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr BG.0050.3.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, wprowadzam następujące zmiany:
1. „Rozdział I Przepisy Ogólne" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, zwany dalej „Regulaminem", dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
3) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków;
4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
5) postanowienia końcowe.
§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
2) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mosina;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie.
§ 3. Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne uregulowane w odrębnych przepisach.
§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Sekretarz.".
2. „Rozdział II Wymagania kwalifikacyjne" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. 1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, minimalne i maksymalne kategorie zaszeregowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska osób, które nie spełniają minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.".
3. „Rozdział III Wynagrodzenie zasadnicze" otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział III.
Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

§ 6. 1. Procedura kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W szczególności pracownicy  mają  równe prawa, z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.
2. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników następuje, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
1) rodzaj świadczonej pracy;
2) umiejętności kierownicze;
3) stopień niezależności na stanowisku (samodzielność, specjalizacja, rola eksperta);
4) częstotliwość kontaktów i ich kierunek;
5) umiejętności interpersonalne;
6) wiedzę i doświadczenie;
7) poziom skomplikowania, podejście twórcze, własny osąd;
8) nadzór nad wykonywaną pracą;
9) nadzór nad innymi i odpowiedzialność;
10) efekty pracy;
11) konieczność wyższego opłacania pracowników świadczących pracę, na których jest wysoki popyt na rynku, a których zatrudnienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji zadań urzędu.
§ 7. 1. W Urzędzie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii osobistego zaszeregowania, miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.
2. Decyzję o zastosowaniu dla pracownika kategorii osobistego zaszeregowania i wysokości wynagrodzenia podejmuje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, w oparciu o obowiązujący Regulamin i przepisy prawa.
3. Informacja o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stanowi tajemnicę pracownika i nie może być rozpowszechniana, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
§ 8. Tabela wynagrodzeń zasadniczych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, ustala minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
§ 9. Wynagrodzenie zasadnicze odpowiada pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.".
4. „Rozdział IV Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego i nagrody" otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział IV.
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków a także nagród innych niż nagrody jubileuszowe

§ 10. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z uwzględnieniem ilości zadań oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.
2. Dodatek specjalny za pełnienie zastępstwa, może być przyznany w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zastępowanego pracownika, po upływie 2 miesięcy nieobecności pracownika.
3. Dodatek specjalny przyznawany jest na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, zawierający szczegółowe argumenty przemawiające za jego przyznaniem oraz określenie okresu jego przyznania.
4. Dodatek specjalny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku zakończenia wykonywania dodatkowych zadań przed terminem, na który został przyznany.
5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) Sekretarz Gminy;
2) Zastępca Skarbnika;
3) Audytor Wewnętrzny;
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
5) Radca Prawny;
6) Kierownik Referatu;
7) Komendant Straży Miejskiej;
8) Zastępca Kierownika Referatu
9) Zastępca Kierownika USC;
10) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Inspektor Ochrony Danych;
13) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
§ 12. Tabelę maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowisk określonych w § 11 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 13. 1. Pracownikowi może zostać przyznane wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, w wysokości 10 % objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
§ 15. 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród.
2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji Burmistrza. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika.
3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu.
4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę wyników pracy zawodowej;
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań;
3) dyspozycyjność pracownika;
4) podejmowanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika;
5) innowacyjność;
6) kreatywność.
5. Nagrody przyznaje Burmistrz.
6. Bezpośredni przełożony pracownika może wystąpić z wnioskiem o nagrodę dla pracownika. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.".
5. „Rozdział V Postanowienia końcowe" otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Kodeksu pracy.
§ 17. Wykonanie zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 18. Regulamin podlegał uzgodnieniu z organizacją związkową - Komisją Międzyzakładową WZZ „Sierpień 80" w Bydgoszczy.
§ 19. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.".
§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w Załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, uwzględniający wprowadzone wyżej zmiany, stanowiący Załącznik Nr 4.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.
 
  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIECZNEGO POZIOMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł)
I
2150 - 2450
II
2200 - 2550
III
2250 - 2650
IV
2300 - 2750
V
2350 - 2950
VI
2400 - 3250
VII
2450 - 3550
VIII
2500 - 3750
IX
2550 - 3850
X
2600 - 3950
XI
2650 - 4050
XII
2700 - 4650
XIII
2750 - 4750
XIV
2800 - 4850
XV
2850 - 5000
XVI
2900 - 5950
XVII
2950 - 6250
XVIII
3000 - 6550
XIX
3100 - 7150
XX
3200 - 7850
XXI
3400 - 8600
XXII
3600 - 8950
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TABELA MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w zł)
1
Sekretarz gminy
3100
2
Zastępca Skarbnika gminy
2900
3
Audytor Wewnętrzny
2700
4
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2500
5
Radca Prawny
2500
6
Kierownik Referatu
2300
7
Komendant Straży Miejskiej
2100
8
Zastępca Kierownika Referatu,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1900
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
1700
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1300
11
Inspektor Ochrony Danych
1300
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
1300
 
 
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW,
MINIMALNE I MAKSYMALNE KATEGORIE ZASZEREGOWANIA

Tabela A. Kierownicze stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Sekretarz Gminy
XVII - XXII
Wyższe2
4
2
Zastępca Skarbnika
XV - XXII
Wyższelub podyplomowe ekonomiczne
3
3
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
XVI - XIX
Według odrębnych przepisów
4
Kierownik Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
5
Komendant Straży Miejskiej
XV - XX
Wyższe2
5
6
Audytor Wewnętrzny
XV - XIX
Według odrębnych przepisów
7
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
8
Zastępca Kierownika Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
XIV - XIX
Wyższe2
4
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
11
Inspektor Ochrony Danych
XIII - XVIII
Według odrębnych przepisów
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
XIII - XVIII
Wyższe2
4

Tabela B. Stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie
oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Radca Prawny
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII - XIX
Wyższe2
4
3
Inspektor
XII - XVII
Wyższe2
Średnie3
3
5
4
Podinspektor
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Specjalista ds. bhp
XI - XV
Według odrębnych przepisów
5
Specjalista
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Samodzielny referent
IX - XIII
Średnie3
2
7
Referent
IX - XII
Średnie3
2

Tabela C. Stanowiska pomocnicze i obsługi
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Sekretarka
IX - X
Średnie3
---
2
Pomoc administracyjna
III - VIII
Średnie3
---
3
Rzemieślnik specjalista
X - XII
Zasadnicze4
3
4
Robotnik gospodarczy
V - VIII
Podstawowe5
---

Tabela D. Stanowiska w straży miejskiej
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Starszy inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
3
6
2
Inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
2
5
3
Młodszy inspektor
XI - XV
Wyższe2
Średnie3
---
3
4
Starszy specjalista, specjalista
XI - XV
Średnie3
3
5
Młodszy specjalista, starszy strażnik
X - XIV
Średnie3
3
6
Strażnik
IX - XIII
Średnie3
2
7
Młodszy strażnik
VIII - IX
Średnie3
1
8
Aplikant
VII - VIII
Średnie3
---
1 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
2 Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
3 Średnie o profilu ogólnym lub branżowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
4 Zasadnicze i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
5 Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
  
 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 marca 2022 r.

TEKST JEDNOLITY

Zarządzenia w sprawie: Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 oraz z 2021 r., poz. 1834) zarządzam, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy Ogólne

§ 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, zwany dalej  „Regulaminem", dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i określa:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;
3) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków;
4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
5) postanowienia końcowe.
§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
2) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mosina;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie.
§ 3. Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne uregulowane w odrębnych przepisach.
§ 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Sekretarz.

Rozdział II.
Wymagania kwalifikacyjne

§ 5. 1. Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, minimalne i maksymalne kategorie zaszeregowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska osób, które nie spełniają minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

§ 6. 1. Procedura kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W szczególności pracownicy  mają  równe prawa, z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.
2. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników następuje, w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
1) rodzaj świadczonej pracy;
2) umiejętności kierownicze;
3) stopień niezależności na stanowisku (samodzielność, specjalizacja, rola eksperta);
4) częstotliwość kontaktów i ich kierunek;
5) umiejętności interpersonalne;
6) wiedzę i doświadczenie;
7) poziom skomplikowania, podejście twórcze, własny osąd;
8) nadzór nad wykonywaną pracą;
9) nadzór nad innymi i odpowiedzialność;
10) efekty pracy;
11) konieczność wyższego opłacania pracowników świadczących pracę, na których jest wysoki popyt na rynku, a których zatrudnienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji zadań urzędu.
§ 7. 1. W Urzędzie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii osobistego zaszeregowania, miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.
2. Decyzję o zastosowaniu dla pracownika kategorii osobistego zaszeregowania i wysokości wynagrodzenia podejmuje Burmistrz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, w oparciu o obowiązujący Regulamin i przepisy prawa.
3. Informacja o wysokości indywidualnego wynagrodzenia stanowi tajemnicę pracownika i nie może być rozpowszechniana, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
§ 8. Tabela wynagrodzeń zasadniczych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, ustala minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
§ 9. Wynagrodzenie zasadnicze odpowiada pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.

Rozdział IV.
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego oraz innych dodatków a także nagród innych niż nagrody jubileuszowe

§ 10. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z uwzględnieniem ilości zadań oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.
2. Dodatek specjalny za pełnienie zastępstwa, może być przyznany w wysokości do 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zastępowanego pracownika, po upływie 2 miesięcy nieobecności pracownika.
3. Dodatek specjalny przyznawany jest na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, zawierający szczegółowe argumenty przemawiające za jego przyznaniem oraz określenie okresu jego przyznania.
4. Dodatek specjalny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku zakończenia wykonywania dodatkowych zadań przed terminem, na który został przyznany.
5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) Sekretarz Gminy;
2) Zastępca Skarbnika;
3) Audytor Wewnętrzny;
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
5) Radca Prawny;
6) Kierownik Referatu;
7) Komendant Straży Miejskiej;
8) Zastępca Kierownika Referatu
9) Zastępca Kierownika USC;
10) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
12) Inspektor Ochrony Danych;
13) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
§ 12. Tabelę maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla stanowisk określonych w § 11 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 13. 1. Pracownikowi może zostać przyznane wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, w wysokości 10 % objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
§ 15. 1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród.
2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji Burmistrza. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika.
3. Fundusz nagród przeznacza się na nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu.
4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1) ocenę wyników pracy zawodowej;
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań;
3) dyspozycyjność pracownika;
4) podejmowanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika;
5) innowacyjność;
6) kreatywność.
5. Nagrody przyznaje Burmistrz.
6. Bezpośredni przełożony pracownika może wystąpić z wnioskiem o nagrodę dla pracownika. Wniosek musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Kodeksu pracy.
§ 17. Wykonanie zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 18. Regulamin podlegał uzgodnieniu z organizacją związkową - Komisją Międzyzakładową WZZ „Sierpień 80" w Bydgoszczy.
§ 19. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości drogą elektroniczną pracownikom na stanowiskach wyposażonych w komputery, a pozostałym pracownikom przez doręczenie zarządzenia w wersji papierowej.
 
 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

TABELA MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIECZNEGO POZIOMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria zaszeregowania
Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (w zł)
I
2150 - 2450
II
2200 - 2550
III
2250 - 2650
IV
2300 - 2750
V
2350 - 2950
VI
2400 - 3250
VII
2450 - 3550
VIII
2500 - 3750
IX
2550 - 3850
X
2600 - 3950
XI
2650 - 4050
XII
2700 - 4650
XIII
2750 - 4750
XIV
2800 - 4850
XV
2850 - 5000
XVI
2900 - 5950
XVII
2950 - 6250
XVIII
3000 - 6550
XIX
3100 - 7150
XX
3200 - 7850
XXI
3400 - 8600
XXII
3600 - 8950
 
 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

 

TABELA MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w zł)
1
Sekretarz gminy
3100
2
Zastępca Skarbnika gminy
2900
3
Audytor Wewnętrzny
2700
4
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2500
5
Radca Prawny
2500
6
Kierownik Referatu
2300
7
Komendant Straży Miejskiej
2100
8
Zastępca Kierownika Referatu,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1900
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
1700
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1300
11
Inspektor Ochrony Danych
1300
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
1300
 
 
Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW,
MINIMALNE I MAKSYMALNE KATEGORIE ZASZEREGOWANIA

Tabela A. Kierownicze stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Sekretarz Gminy
XVII - XXII
Wyższe2
4
2
Zastępca Skarbnika
XV - XXII
Wyższelub podyplomowe ekonomiczne
3
3
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
XVI - XIX
Według odrębnych przepisów
4
Kierownik Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
5
Komendant Straży Miejskiej
XV - XX
Wyższe2
5
6
Audytor Wewnętrzny
XV - XIX
Według odrębnych przepisów
7
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
8
Zastępca Kierownika Referatu
XIII - XIX
Wyższe2
4
9
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
XIV - XIX
Wyższe2
4
10
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
11
Inspektor Ochrony Danych
XIII - XVIII
Według odrębnych przepisów
12
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
XIII - XVIII
Wyższe2
4

Tabela B. Stanowiska urzędnicze
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie
oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Radca Prawny
XIII - XIX
Według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII - XIX
Wyższe2
4
3
Inspektor
XII - XVII
Wyższe2
Średnie3
3
5
4
Podinspektor
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Specjalista ds. bhp
XI - XV
Według odrębnych przepisów
5
Specjalista
X - XIV
Wyższe2
Średnie3
---
3
6
Samodzielny referent
IX - XIII
Średnie3
2
7
Referent
IX - XII
Średnie3
2

Tabela C. Stanowiska pomocnicze i obsługi
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Straż pracy
(w latach)
1
Sekretarka
IX - X
Średnie3
---
2
Pomoc administracyjna
III - VIII
Średnie3
---
3
Rzemieślnik specjalista
X - XII
Zasadnicze4
3
4
Robotnik gospodarczy
V - VIII
Podstawowe5
---

Tabela D. Stanowiska w straży miejskiej
Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1
Wykształcenie oraz umiejętności
Staż pracy
(w latach)
1
Starszy inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
3
6
2
Inspektor
XII - XVI
Wyższe2
Średnie3
2
5
3
Młodszy inspektor
XI - XV
Wyższe2
Średnie3
---
3
4
Starszy specjalista, specjalista
XI - XV
Średnie3
3
5
Młodszy specjalista, starszy strażnik
X - XIV
Średnie3
3
6
Strażnik
IX - XIII
Średnie3
2
7
Młodszy strażnik
VIII - IX
Średnie3
1
8
Aplikant
VII - VIII
Średnie3
---
1 Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
2 Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
3 Średnie o profilu ogólnym lub branżowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
4 Zasadnicze i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.
5 Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności oraz inne wymagania określone w opisie stanowiska pracy.