Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężne

Zarządzenie Nr 49/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kaczmarek, specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Kaczmarek, specjalistę pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.