Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednor

Zarządzenie Nr 55/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 marca 2022r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
 
      Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - następujących pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1) Julitę Ferbińską,   
2) Joannę Ogrodowską,        
3) Karolinę Wojciechowską,
4) Danutę Nowak,     
5) Monikę Lulka-Wierzbińską,                               
6) Magdalenę Woźną.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.