Zarządzenie nr GG 0151/ 417 /2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE nr GG 0151/ 417 /2009

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  1 lipca  2009 r.

                 Na  podstawie  art. 30  ust. 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  Nr 56, poz. 1766 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr GG 0151/288/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie  ustalenia wysokości czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne

poz.30 pkt 3 otrzymuje brzmienie

 

Lp

Rodzaj najmu, dzierżawy gruntu

Jed./ okres płatności

Stawka za 1 m ²/ mies.

+ Vat

30

3. Stacje bazowe telefonii komórkowej

          m2/kw.

      15,00 zł+ Vat

 

§ 2.

Do gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1 m2 została określona w  wyniku przeprowadzonego przetargu  nie stosuje się  zapisów § 1.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podpisania.