Zarządzenie nr GG.151 /467/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr GG.151 /467/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     

Pana  Marka  Witkowskiego  grunt   stanowiący  część  działki  o   pow. 270 m²,  o  numerze

ewidencyjnym  311 o  powierzchni  całkowitej 1120 m² ,  położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32074 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .

§ 2.

 

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

      Mosina.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie uchyla zarządzenie nr GG.151/424/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

      

§ 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mosina, 10 września 2009 r.

 

                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                             Nr GG. 0151/467/ /09   

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                                                                                                             z dnia  10 września 2009 r.

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 270 m² stanowiącej część działki o numerze ewid. 311 o pow. całkowitej 1.120m², stanowiącej  własność Gminy Mosina położonej w Mosinie przy ul. Wodnej,   zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 31293  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie . Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od

1 listopada  2009 r. do

1 listopada 2012 r.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat celem poprawy warunków zagospodarowania pod drogę dojazdową do budynku

Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 0,40 zł. netto .Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie