Zarządzenie nr GG.151 /426/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w

Zarządzenie nr GG.151 /426/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali  przeznaczonego do oddania w  najem w drodze bezprzetargowej

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1766  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem  miejsce parkingowo-garażowe  położone na terenie hali w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie  na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej  zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

     Mosina.

 

§ 3.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.