ZARZĄDZENIE NR 68/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych.

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 i 583) art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina:
1)      Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
2)      Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
3)      Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
4)      Szkoły Podstawowej w Pecnej,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty
i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik