ZARZĄDZENIE NR 177/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 września 2021 r w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 177/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2021 r

w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania wUrzędzie Miejskim w Mosinie powołanej zarządzeniem 143/2020 Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 23 listopada 2020 r.             

  Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372),  § 76 ust. 1 pkt 1), Zarządzenia nr 223/2019  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Zarządzenia 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina zarządzam co następuje:

§ 1.Treść § 1 zarządzenia nr 143/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie:

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Mosinie w następującym składzie:

1)       Magdalena Paluch - przewodniczący komisji,
2)       Bartosz Dmochowski - zastępca przewodniczącego komisji,
3)       Bartosz Twers - członek komisji,
4)       Marcelina Piotrowska - członek komisji,
5)       Iwona Dubert - członek komisji.      
  § 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 143/2020 pozostają bez zmian.      

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

        U z a s a d n i e n i e

Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23  listopada 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina  w § 33 określa powołanie komisji likwidacyjnej w składzie pięcioosobowym oraz zgodnie z § 3 wprowadza obowiązek ustalenia wartości poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji likwidacyjnej zasadnym jest zmiana uzupełniająca jej skład dostosowując się do obowiązujących przepisów wewnętrznych i zasad wynikających z przywołanego Zarządzenia.