Zarządzenie nr GG.0151/427/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r.

Zarządzenie nr GG.0151/427/09

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2009 r.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009 r. nr GG.151/419/2009 w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego  wyznaczam członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w osobach:

  1. Sławomir Ratajczak – przewodniczący
  2. Elżbieta Jędrzejczak – sekretarz
  3. Waldemar Demuth- członek

 

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z  regulaminem przetargu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do z  dnia 3 lipca 2009 r.

Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr GG.0151/427/09   

 

 

REGULAMIN  PRZETARGU

na najem lokalu użytkowego z zasobów  nieruchomości Gminy Mosina

§ 1.

1.      Przetarg na najem lokalu użytkowego przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Urząd  Miejski w Mosinie, zwany dalej organizatorem przetargu.

2.      Przetarg przeprowadza komisja powołana przez organizatora przetargu. Komisja składa się z  trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza Gminy Mosina.

§ 2.

1.      Przetarg odbywa się publicznie w miejscu i na warunkach wskazanych w ogłoszeniu.

2.      Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać przynajmniej:

a). wskazanie organizatora przetargu i jego siedziby,

b). określenie przedmiotu przetargu i ceny wywoławczej,

c). określenie miejsca i czasu przetargu,

d).wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, warunki zwrotu wadium oraz 

     jego utraty,

e). klauzulę o  ewentualnej możliwości  unieważnienia przetargu,

f). wskazówkę o możliwości pozyskania dodatkowych informacji o przetargu,

g).wskazanie miejsca publikacji regulaminu.

3.  Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie  www.mosina.pl oraz  bip.mosina.wokiss.pl – mienie gminne.

 

                                                               § 3.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się  wynikiem negatywnym przeprowadza się przetarg drugi, w którym organizator przetargu może obniżyć cenę wywoławczą stosownie do zapisu § 4 pkt 2.

Jeżeli drugi przetarg zakończy się także wynikiem negatywnym organizator przetargu nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a lokal może być oddany w najem w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

                                                          § 4.

 

Zasady ustalania ceny wywoławczej:

a)      cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala organizator  przetargu stosując zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, określające  wysokość stawki czynszu,

b)      cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej , jednak nie niższej niż 20% stawki określonej w pierwszym przetargu,

c)      jeżeli przetarg nie przyniósł rezultatów, cenę ustala się w wysokości  wynegocjowanej z oferentem

d)      ceny ustala się według stawki netto do której dolicza się  obowiązujący podatek Vat.

 

                                                          § 5.

 

1.      Uczestnikiem przetargu jest każdy, kto wpłacił wadium w ustalonej wysokości przez organizatora przetargu,

2.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg może być na jego wniosek zaliczone na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczenia  wynajmującego wobec najemcy na czas trwania najmu,

3.      Zasady wnoszenia i zwrotu kaucji, o której mowa w ust. 2 określa umowa najmu.

 

                                                          § 6.

 

1.      Przed przystąpieniem do przetargu każdy  z uczestników winien wpłacić wadium w wysokości ustalonej przez organizatora przetargu i podanej w ogłoszeniu Wadium wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrały przetargu, zostanie im zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,

2.      Utrata wadium następuje w przypadku,  gdy:

a/    uczestnik   przetargu   nie   zgłosi   się do przetargu  lub nie dokona        

        minimalnego  postąpienia,

b/   wyłoniony uczestnik odmówi zawarcia umowy o najem lokalu użytkowego lub nie  

      wniesie kaucji,

c/ wyłoniony    uczestnik    nie  stawi się  bez  usprawiedliwienia  w miejscu  i terminie 

     podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy.

3.      O utracie wadium i jego przyczynach organizator przetargu jest obowiązany powiadomić pisemnie uczestnika przetargu.

 

                                                          § 7.

 

Tryb postępowania przy wyborze oferty:

a/  przetarg ustny poprzedza informacja o przetargu,

b/  przed  licytacją  organizator  przetargu  podaje  cenę wywoławczą oraz minimalną 

      kwotę postąpienia i wzywa do zaoferowania ceny korzystniejszej,

c/  zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik  zaproponuje  cenę wyższą  

      zgodnie z postąpieniem,

d/ gdy  mimo   trzykrotnego   wywołania   ostatniego   postąpienia nikt z uczestników    

     przetargu  nie  zgłosi  korzystniejszego    postąpienia, następuje   tzw.   przybicie   i 

    ogłoszenie   zamknięcia   licytacji,   któremu  towarzyszy oświadczenie organizatora  

    przetargu, że przyjmuje ofertę  zgłoszoną przez uczestnika przetargu ( licytanta),

e/ czas   związania    wybranego   licytanta   ofertą  wynosi 21 dni  od daty zamknięcia 

     licytacji.

 

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Niniejszy termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Wskazanie daty i miejsca zawarcia  umowy wobec uczestnika, który wygrał przetarg w protokóle przetargu jest równoznaczne z dostarczeniem zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

 

§ 8.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu.

 

§ 9.

              Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.