Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz w wykonaniu Uchwały nr LXIII/531/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, a także zgodnie z art. 888, art. 890, art. 9021 i art. 9022 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonych w Mosinie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 1665/3, obręb Mosina, o pow. 0,0083 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod tereny publicznych ciągów rowerowo - pieszych oraz zieleń urządzoną,
2) nr 1665/4, obręb Mosina, o pow. 0,0096 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod teren parkingu w zieleni oraz publicznych ciągów pieszo - rowerowych,
3) nr 1668/7, obręb Mosina, o pow. 0,0088 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
4) nr 1668/9, obręb Mosina, o pow. 0,0152 ha, położonej w Mosinie w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej pod teren parkingu w zieleni oraz tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst