Zarządzenie nr GG.151/488/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: najmu gruntu na okres 10 lat położonego we Wiórku z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie nr GG.151/488/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2009 r.

 

w sprawie:  najmu gruntu  na okres 10 lat  położonego we Wiórku

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XLVI/302/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat o powierzchni 200 m ²  położonego we Wiórku

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do  oddania  w  najem  na  okres  10 lat  w drodze  bezprzetargowej  na  rzecz

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 grunt stanowiący część działki  o pow. 200 m² ,  o numerze ewidencyjnym 38/3  o powierzchni  całkowitej 5.890  m²,  położonej we Wiórku  przy ul. Podleśnej, stanowiącej  własność  Gminy  Mosina,  zapisanej  w  KW 22586  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego  w  Śremie  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego

zarządzenia

 

§ 2.

        Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicy

       ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.

 

§ 3.

        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

§ 4.

 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mosina,   1 października 2009 r.                 

 

 

                                                                                                                Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                              Nr GG/ 151/488  /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  1 października  2009 r.

 

Wykaz  gruntu przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej  na okres 10 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2  stanowiącej działkę  o numerze ewid. 38/3 o pow. całkowitej  5.890 m 2 będącej własnością Gminy Mosina, położonej we Wiórku, zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr 22586 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem na  pobudowanie wieży stacji telefonii komórkowej.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Miesięczna stawka czynszu wynosi 15,00zł netto za 1 m ² powierzchni. Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/417 /2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009r.

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie na konto Gminy Mosina