Zarządzenie nr GG.151 /466/09Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr GG.151 /466/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego  przeznaczonego do oddania w  najem w drodze bezprzetargowej

 

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 pkt  2 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1766  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem lokal użytkowy   położony na terenie Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75 na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej  zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

     Mosina.

 

§ 3.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

     Mosina, 10 września 2009 r.     

                                                                                                                                

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr GG. 0151/ 466/09   

                                                                                                                                                                                                                             

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  10 września  2009 r.

 

Wykaz  lokalu użytkowego  przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część budynku Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75 z przeznaczeniem na sklepik szkolny o pow.7 m² ,  położony   na działkach  o numerach ewid. 1205/9,1219/5 stanowiących  własność Gminy Mosina zapisanych w  księdze wieczystej KW Nr 29971prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat celem lokalizacji sklepiku szkolnego

Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 11,50zł netto.

 Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.

Czynsz płatny jest  miesięcznie  do 10  dnia każdego miesiąca na

konto Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie