Zarządzenie Nr IK 0151- 430/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 430/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2009r.


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
WYKONANIE BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. GROMADZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPURY

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Leszka Najderka
5. Magdalenę Rembalską
6. Małgorzatę Piotrowską
7. Agnieszkę Grabarczyk

  § 3


Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.


                                                                             § 4


Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji. 
   
                                                                             § 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.