Zarządzenie Nr 207/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie Nr 207/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 listopada 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie  

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje: 
§ 1. Zatwierdza się i wprowadza się do użytku wewnętrznego Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, określoną w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią Instrukcji i do jej przestrzegania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik (PDF, 331KB)