Zarządzenie Nr IK. 0151-448/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-448/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOŚCI MO SINA i KROSNO -ETAP I"
zwanądalej komisją.
 
§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Małgorzatę Piotrowską,
1. Leszka Najdera,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
7. Magdalenę Rembalską,

§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania