Nadzwyczajna LXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 17 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: przyłącze wodociągowe do świetlicy w Sowinkach z kwotą w wysokości 25.000,00 zł
2) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – przedłużenie tunelu z peronu dworca PKP w Mosinie w kierunku Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie z kwotą w wysokości 150.000,00 zł
3) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: przebudowa drogi dojazdowej do Glinianek (do parkingu) z kwotą w wysokości 55.350,00 zł
4) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie z kwotą w wysokości 200.000,00 zł
5) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie z kwotą w wysokości 500.000,00 zł
6) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – rozliczenie końcowe z kwotą w wysokości 30.000,00 zł
7) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie z kwotą w wysokości 350.000,00 zł
8) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: zakup i dostawa kontenera do magazynowania (działka nr 51 w Czapurach) z kwotą w wysokości 90.000,00 zł
9) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: dofinansowanie kosztów wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnych z kwotą w wysokości 100.000,00 zł
10) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: termomodernizacja budynku świetlicy w Rogalinku z kwotą w wysokości 100.000,00 zł
11) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem w Dymaczewie Starym z kwotą w wysokości 200.000,00 zł
12) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Daszewicach z kwotą w wysokości 450.000,00 zł
13) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Osiedlu Leśnym w Czapurach z kwotą w wysokości 300.000,00 zł
14) przyjęcia propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie i montaż kotar w sali głównej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Szkolnej z kwotą w wysokości 50.000,00 zł
15) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: projekt chodnika w Borkowicach o kwotę w wysokości 80.000,00 zł
16) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: wykup gruntów o kwotę w wysokości 315.000,00 zł
17) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: samochód przeciwpożarowy dla OSP Radzewice o kwotę w wysokości 200.000,00 zł
18) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania o kwotę w wysokości 150.000,00 zł
19) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: wykonanie wentylacji w pomieszczeniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Szkolnej o kwotę w wysokości 230.000,00 zł
20) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: projekt utwardzenia z odwodnieniem ul. Bolesława Śmiałego, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Kazimierza Jagiellończyka z kwotą w wysokości 100.000,00 zł
21) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: koncepcja/projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach z kwotą w wysokości 20.000,00 zł
22) zwiększenia pozycji dotyczącej dofinansowania do remontu zabytków istniejącej w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 z 10.000,00 zł na 100.000,00 zł
23) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: projekt techniczny wykonania pomieszczenia magazynowo-garażowego dla m.in. Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska (po likwidacji garaży na stadionie) z kwotą w wysokości 10.000,00 zł
24) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie projektu drogi pasowej w Borkowicach, ul. Łubinowa (ok. 1 km) z kwotą w wysokości 20.000,00 zł
25) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: projekt ul. Mokrej w Mosinie z kwotą w wysokości 20.000,00 zł
26) zwiększenia wydatków w pozycji 63003-4170 o kwotę 3.847,50 zł, przy jednoczesnym zgodnym z przepisami zweryfikowaniu kwoty narzutów w pozycjach 63003-4110 oraz 63003-4120
27) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 na remont Szkoły Podstawowej w Daszewicach zgodnie z przedstawionym wnioskiem i kosztorysem w wysokości 125.000,00 zł
28) przyjęcia zarówno po dochodach jak i po wydatkach wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie umową darowizny środków pieniężnych w dziale 754
29) przyjęcia propozycji zapewnienia ciągłości realizacji usługi transportu zbiorowego na terenie gminy Mosina z kwotą w wysokości 645.000,00 zł
30) przyjęcia propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg o kwotę w wysokości 260.000,00 zł
31) przyjęcia propozycji rozszerzenia zadania remontu ul. Wawrzyniaka w Mosinie z kwotą w wysokości 88.968,13 zł
32) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 630 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad terenem przy wieży widokowej w Mosinie i strefą relaksu na pl. 20 Października w Mosinie z kwotą w wysokości 12.073,95 zł
33) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 700 - operaty szacunkowe do celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste terenów oddanych na cele inne niż cele mieszkaniowe z kwotą w wysokości 15.000,00 zł
34) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 700 - prace remontowe i usuwanie awarii w lokalach komunalnych z kwotą w wysokości 100.000,00 zł
35) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 750 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w kwocie 848.219,42 zł
36) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 750 - zakup usług pozostałych z kwotą w wysokości 42.398,76 zł
37) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 750 - wynagrodzenia i pochodne w ramach umów z pracownikami obsługi punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie, tłumaczenia i ocena prac konkursowych w kwocie 35.563,00 zł
38) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 750 - zadania z zakresu dostępności urzędu w kwocie 80.000,00 zł
39) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 754 - waloryzacja wynagrodzeń i pochodne Straży Miejskiej w Mosinie z kwotą w wysokości 74.315,78 zł
40) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 851 - wynajem pomieszczeń na spotkania dotyczące profilaktyki programów zdrowia i bezpłatne badania z kwotą w wysokości 6.000,00 zł
41) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 853 - wynagrodzenia dla pracowników Gminnych Centrów Internetowych i informatyka z kwotą w wysokości 11.666,25 zł
42) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 853 - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 165.259,87 zł
43) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 900 - utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień z kwotą 423.668,77 zł
44) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 921 - dotacja dla Galerii Sztuki w Mosinie na prace remontowe z kwotą 30.000,00 zł
45) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 921 - dotacja dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w kwocie13.250,00 zł
46) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 926 - wydatki na utrzymanie placów zabaw z kwotą 50.000,00 zł
47) przyjęcia propozycji wprowadzenia zmiany w dziale 926 - waloryzacja wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie z kwotą 71.774,00 zł
48) wprowadzenia nowego zadania do budżetu gminy Mosina na rok 2022 pod nazwą: Wykonanie projektu budowy wiaty piknikowej za świetlicą wiejską w Borkowicach w kwocie 3.700,00 zł
49) utworzenia funduszu remontowego obiektów oświatowych z kwotą 250.000,00 zł
50) zwiększenia środków w paragrafie 80101-4210 o 110.000,00 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinie
51) zabezpieczenia środków w wysokości 20.000,00 zł na zakup urządzenia czyszczącego dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie
52) zwiększenia środków w paragrafie 80101 4270 o 172.000,00 zł na remont boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Rogalinie
53) zwiększenia środków w paragrafie 80101 4270 o 75.000,00 zł na remont placu zabaw przy SP Rogalin
54) zabezpieczenia środków na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku w wysokości 550.000,00 zł
55) zwiększenia środków na koszenie terenów gminnych w sołectwach o 60.000,00 zł
56) zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 40.000,00 zł na 2 lampy solarne w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej
57) zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 40.000,00 zł na oświetlenie ul. Nad Lasem w Sowinkach
58) wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 projektu budowy ul. Dolnej w Daszewicach wraz z odwodnieniem z kwotą 80.000,00 zł
59) przyjęcia autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 maja 2022 r.
60) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z przyjętymi wnioskami i autopoprawkami
61) projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, będącej konsekwencją podjętej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 w dniu 17 maja 2022 r.