Zarządzenie Nr IK. 0151-478/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009r.

Zarzadzenie nr 0151-478/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania:
BUDOWA CHODNIKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄBOISKA -MOJE BOISKO ORLIK 2012

§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
3. Andrzeja Sochę
4. Agnieszkę Kasprzyk
5. Magdalenę Rembalską

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Andrzeja Sochę jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.