Zarządzenie nr 0151-454/09 Burmistrza Gminv Mosina z dnia 14-1 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr 0151-454/09
Burmistrza Gminv Mosina
z dnia 14-1-2009r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania: "Profilowanie II dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009"
 
§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
3. Magdalenę Rembalską
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Leszka Najderka
 
§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Leszka Najderka jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.