Zarządzenie Nr IK 0151- 411/09 Burmistrza Gminy Mosina z czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 411/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia     czerwca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Wykonanie budowy ulicy Krasickiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka

2.  Zygmunta Kmiecika

3.  Wojciecha Górnego

4.  Leszka Najderka

5.  Małgorzatę Piotrowską

6.  Agnieszkę Grabarczyk

7.  Agnieszkę Kasprzyk

8.  Magdalenę Rembalską

                                                               § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                              § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.