Zarządzenie Nr IK 0151- 438 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 438 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ I WYMIANA PALNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPURACH

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Magdalenę Rembalską

7. Agnieszkę Grabarczyk

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.