Zarządzenie Nr IK 0151- 452/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2009r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 452/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i nadbudowa budynku szkoły
w Daszewicach – ETAP I

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Sławomira Ratajczaka,
Wojciecha Górnego
Agnieszkę Kasprzyk,
Magdalenę Rembalską
Agnieszkę Grabarczyk
Katarzynę Skrzypczak
Arletę Pawlak
 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.