Zarządzenie Nr IK 0151- 482/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 482/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :


BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA – ETAP II.
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,

2.    Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

6. Hannę Woźnikiewicz

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji. 

  
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.