Zarządzenie Nr IK 0151- 501/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 października 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 501/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 października 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Budowa i modernizacja dróg gminnych – wieś Daszewice ul. Piotrowska.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Agnieszka Kasprzyk
której powierzam obowiązki sekretarza Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.