Zarządzenie Nr IK 0151- 514/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 514/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 grudnia 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W MOSINIE.
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Wojciecha Górnego
  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.