Zarządzenie Nr IK. 0151-459/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września2009 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji.

Zarządzenie Nr IK. 0151-459/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września2009 r.

w sprawie powołania dodatkowego członka komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Powołuję dodatkowego członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 DOSTAWA I ZAMONTOWANIE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM MEDIÓW KOMPLEKSU SOCJALNEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ  ZAADAPTOWANEGO DO CELÓW  SOCJALNO- SANITARNYCH  TARGOWISKA W MOSINIE ul. FARBIARSKA

§ 2

Do komisji powołuję dodatkowo Agnieszkę Kasprzyk, której powierzam obowiązki sekretarza komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.