Zarządzenie Nr IK 0151- 372 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 maja 2009r.w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 372 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04 maja 2009r.

w sprawie zmiany komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

 

§ 2

 

Odwołuję ze składu komisji Hannę Woźnikiewicz

Powołuję do składu komisji Agnieszkę Kasprzyk

  

                                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.