Zarządzenie Nr IK. 0151-364/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-364/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, gmina Mosina”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Kazimierza Wróbla,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską,

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.