Zarządzenie Nr IK. 0151-365/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-365/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„WYKONANIE PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W CIĄGU
 UL. MARCINKOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MOSINA – etap II”

zwaną dalej komisją .

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Małgorzatę Piotrowską,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4


Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.