Zarządzenie Nr IK. 0151-366/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-363/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„Wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP w Nowinkach”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Grabarczyk,

3. Wojciecha Górnego,

4. Wiktora Maciejowskiego,

5. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.