Zarządzenie Nr IK 0151-373/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151-373/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1
 
 Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Budowęzespołu boisk ORLIK 2012

§2
 
Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,
2. Andrzeja Sochę,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
1. Agnieszkę Grabarczyk,
2. Waldemara Oemutha

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.