Zarządzenie Nr IK. 0151-395/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 maja 2009 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-395/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ BUDOWY CHODNIKÓW W GMINIE MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

2. Wojciecha Górnego,

3. Leszka Najderka,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Agnieszkę Kasprzyk,

6. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.